برچسب: دیانت و سیاست

قسمت 4: استثمار

استثمار

◀️«پادکست حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست – مجالی برای گفتگو و اندیشه همراه با بروجردی، کاشف توحید بدون مرز»

…استثمارگران یک سابقه بدی در تاریخ داشتند، هم در دیانت و هم در سیاست.
در دیانت، استثمارِ دینی پدر مردم را درآورد، نمونه آن بنی‌امیه،
بنی‌عباس و امپراتوری عثمانی؛

همین گروه هایی که هستند و اینها را به عنوان اسلام،
تغذیه و تربیت می‌کنند
به نفع خودشان،
یعنی در جهت انهدام بشریت.

سابقهٔ استثمارِ حکومتی، خیلی زیاد است.
هرگز سرزمینِ کره زمین رویِ خوشی از حکام ندیده است.
همه وعده‌هایشان تو خالی
و تمامی برنامه‌هایشان در جهت مصادرهٔ اموال ملی و
بدست آوردن ثروت میهنی بوده؛

در همه جا و در همه ممالک،
با هزاران سال سابقه که تاریخ نوشته است.
و هیچ گاه هیچ ملتی در هیچ زمان و حکومتی، خوشبخت نبوده
چون همیشه مورد استثمارِ حاکمیت خودش قرار گرفته است.